Regulamin

Każda osoba wchodząca na teren Stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usług Stajni LASKONIK oznacza atomatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

REGULAMIN JAZD REKREACYJNYCH

1.       W nauce jazdy konnej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.       Przejażdżki (oprowadzanki) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.

3.       Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami, osobiście lub telefonicznie. (Prosimy zarówno o umawianie się jak i zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej do 1 dni przed jej datą).

4.       Konie przydziela instruktor, mając na uwadze bezpieczeństwo, poziom zaawansowania jeźdźca oraz wyszkolenia konia. Ewentualna zamiana koni może nastąpić tylko za wiedzą i zgodą instruktora.

5.       Na padok lub do boks w którym stoi koń można wejść tylko w obecności i za zgodą instruktora.

6.       W stajni wymaga się zachowania zasad bezpieczeństwa. (m. in. nie biegamy, nie krzyczymy, nie dokarmiamy koni.)

7.       Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni bez wcześniejszego uzgodnienia tego z instruktorem.

8.       Dzieci do lat 11 muszą być pod ciągłą opieką rodziców lub starszego rodzeństwa.

9.       Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.

10.   Właściciel Stajni ma prawo do autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie Stajni LASKONIK lub z udziałem koni będących jej własnością, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub opublikowane.

11.   Właściciel stajni ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych i video sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni dla celów marketingowych, bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. (Brak zgody na publikację należy zgłosić w trakcie wykonywania zdjęć).

12.   Bez zgody instruktora nie wolno karmić innych zwierząt znajdujących się na terenie stajni.

13.   Podczas jazdy konnej nie wolno żuć gum do żucia ani korzystać z telefonów komórkowych.

14.   Osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich powinny być ubrane w strój odpowiedni do jazdy konnej (bryczesy, buty na twardej podeszwie). Jazda w kasku jest obowiązkowa dla wszystkich jeźdźców, niezależnie od wieku

15.   Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych kółeczek, nie wolno wiązać koni do drzwi, słupów czy drzew. Nie należy wiązać koni za wodze ani dopinać uwiązu do wędzidła.

16.   Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

17.   Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.

18.   Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do koni, zbliżania się do koni bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

19.   Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i ujeżdżalni.

20.   Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać drzwi.

21.   Nie wolno deptać i niszczyć pastwisk i łąk.

22.   Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.

23.   Drzwi/bramę otwieramy szeroko – tak żeby koń nie zaczepił o nie żadnym elementem sprzętu.

24.   Należy zawsze zamykać za sobą bramę od padoku oraz bramę wjazdową.

25.   Nie wolno uszkadzać i niszczyć paszy dla koni ( np. dziurawić bele z siano – kiszonką, zalewać paszę treściwą.)

26.   Każy koń posiada własny sprzęt (Siodło, ogłowie, torbę ze szczotkami i ochraniaczami), które po zakończeniu jazdy należy odłożyć na wyznaczone miejsce w siodlarni.

27.   Jazda w stanie nietrzeźwym jest zabroniona.

 

REGULAMIN PENSJONATU

1.       Umowa pensjonatowa jest zawierana między właścicielem konia a właścicielem stajni w formie pisemnej.

2.       Zawarcie umowy pensjonatowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.       Wszelkie odstępstwa od umowy pensjonatowej lub regulaminu Stajni mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu sporządzonego do umowy.

4.       Paszport konia należy przekazać w depozyt właścicielowi Stajni.

·         przekazaniu konia (w dzierżawę, trening, sprzedaży) należy  poinformować właściciela Stajni.

5.       6. Treningi prowadzone przez osoby trzecie mogą odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Stajni.

6.       Zabronione jest prowadzenie jazd rekreacyjnych w celach zarobkowych na własnych koniach.

7.       Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 21.00.

8.       W godzinach 6.00-7.30, 14.00-15.30, 21.00 (w okresie zimowym) oraz 5.00-6.30, 13.00-14.30, 22.00 odbywa się karmienie bądź wypas koni. W tych godzinach nie ma prowadzonych jazd, a w stajni powinny przebywać jedynie osoby wyznaczone do obrządku koni.

9.       Jeżeli właściciel konia potrzebuje przesunąć porę karmienia swojego konia zobowiązany jest  poinformować o tym wcześniej obsługę stajni. Nie zaleca się odbywania treningów w porach karmienia koni ze względu na stres oraz ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka, kolek czy innych schorzeń, za które właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności.

10.   Do przechowywania sprzętu służą wyznaczone szafki i wieszaki. Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie sprzętu pozostawionego w miejscach do tego nie przeznaczonych i zastrzega sobie prawo do usunięcia sprzętu, który stanowi źródło niebezpieczeństwa dla koni lub utrudnia obrządek w stajni.

11.   Należy przestrzegać porządku i czystości, ujeżdżalnię i stanowiska do czyszczenia pozostawiać co najmniej w takim stanie, w jakim były zastane. Czapraki, popręgi i ochraniacze do wyschnięcia po jeździe można zostawić wyłącznie na wiacie lub wieszakach przy stajni. Drobne wilgotne przedmioty mogą być suszone na kaloryferze w siodlarni. Rzeczy bardzo mokrych lub o dużych gabarytach nie należy suszyć w siodlarni.

12.   Po wyjściu ze stajni czy siodlarni należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać drzwi.

13.   Bezwzględnie należy dopilnować zamykania bramy po wypuszczeniu konia na padok.

14.   Bramę wjazdową należy zostawiać w takim stanie w jakim została zastana.

15.   Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na duży stopień nachylenia drogi dojazdowej do Stajni załadunek i wyładunek koni powinien odbywać się przy ujeżdżalni; wyjazd i zawracanie przyczepą/koniowozem pod samą stajnią powinien odbywać się bez koni w pojeździe.

16.   Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do koni, zbliżania się do koni bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

17.   Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie tytoniu może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Ognisko czy grill mogą być rozpalone jedynie za wiedzą i zgodą właściciela Stajni.

18.   Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia. Właściciel Stajni zastrzega sobie prawo do zwrócenia właścicielowi konia uwagi, jeżeli uzna to za konieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa właściciela konia, jego konia lub osób trzecich i ich koni.

19.   Konie należy regularnie szczepić, odrobaczać, dokonywać praktyk kowalskich.

20.   Chore konie bezwzględnie muszą być leczone.

21.   Nie wolno bez uzasadnienia (np. choroba, zalecenie lekarza weterynarii) pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni.

22.   Nie wolno korzystać z padoków i pastwisk innych niż te, które są wyznaczone przez osoby prowadzące stajnię. Nie wolno deptać i niszczyć pastwisk i łąk poprzez jazdę po nich czy wypas konia w ręku.

23.   Nie wolno uszkadzać i niszczyć paszy dla koni ( np. dziurawić balotów z sianokiszonką, zalewać paszę treściwą).

24.   Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.

25.   Dawki pokarmowe dla konia są ustalane z właścicielem konia. O wszelkich zmianach należy informować obsługę stajni na bieżąco. Właściciel Stajni zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania dawki pokarmowej dla konia jeśli zachodzi ryzyko wystąpienia kolki, ochwatu czy mięśniochwatu.

26.   Właściciel Stajni nie odpowiada za możliwe negatywne skutki dokarmiania konia na własną rękę przez jego właściciela dużymi ilościami smakołyków, warzyw czy owoców.

27.   Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek nosić kask w trakcie jazdy konnej.
Osoby pełnoletnie także powinny jeździć w kasku – jeżeli decydują się na jazdę bez kasku robią to na wyłącznie własną odpowiedzialność i w razie ewentualnego wypadku nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń względem właściciela Stajni czy firmy ubezpieczeniowej.

28.   Zabroniona jest jazda konna w stanie nietrzeźwym.

29.   Właścicieli koni zobowiązuje się do pozostawienia wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.

30.   Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności za:
a)     wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela;
b)     wypadki losowe konia, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia;
c)     wypadki właściciela i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;
d)     wypadki losowe właściciela konia na terenie stajni.

31.   W trakcie jazdy na placu obowiązuje ruch prawostronny (mijamy się lewymi rękami), jeździec jadący wyższym chodem i po prostej ma pierwszeństwo przed tym jadącym niższym chodem czy po łukach.

32.   Osoby stępujące konie w siodle lub w ręku każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom.

33.   Osoby jeżdżące na ujeżdżalni najpóźniej po zakończeniu jazdy mają obowiązek posprzątania odchodów pozostawionych przez ich konie.

34.   Podczas jazdy konnej w grupie należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów przy wyprzedzaniu oraz przy mijaniu.

35.   Nie należy lonżować koni gdy na ujeżdżalni trwa jazda w grupie. Lonżowanie z jeźdźcem indywidualnym może odbywać się tylko za jego zgodą.

36.   Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie Stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.

37.   Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:

a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz ujeżdżalni;
b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów;
c) psy nie płoszyły koni, nie goniły kotów ani stajennych psów.

38.   Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.

39.   Zabrania się wprowadzania na teren Stajni psów agresywnych, mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie Stajni.

40.   Właściciel Stajni zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu.

41.   Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.